Innovatiecluster Metaal

De metaalnijverheid is een belangrijke sector in Noordoost Fryslân. In totaal werken zijn er ongeveer 200 bedrijven die zich met metaalbewerking bezighouden. Sinds zijn start als kennismakelaar, in november 2017, heeft Wiebe van der Veen meer dan 200 ondernemers en stakeholders gesproken, fysiek of telefonisch. De input uit deze gesprekken heeft geleid tot een aantal projecten en workshops. Deze zijn gericht op de thema’s innovatie en ondernemerschap, onderwijs en arbeidsmarkt en regionale samenwerking.

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
Uit onderzoek blijkt dat werkgevers nog zeker zes jaar rekening moeten houden met tekorten aan technisch personeel. Veel ondernemers geven aan dat ze geremd worden in hun groeiplannen door een tekort aan personeel. Samen met ondernemers, overheden en onderwijs neemt het KEI initiatieven om hier oplossingen voor te vinden. Bijvoorbeeld door de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers te verbeteren. Maar ook door in te zetten op (om)scholingstrajecten, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mogelijkheden van 3D metaal printen
3D printen met metaal maakt een stormachtige ontwikkeling door. Statistieken wijzen uit dat deze markt jaarlijks met zo’n 75% groeit. In samenwerking met ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen worden de mogelijkheden van 3D metaal printen in de regio onderzocht. Om ondernemers bewust te maken van de mogelijkheden, worden excursies georganiseerd. Doel van de excursies is ondernemers en vertegenwoordigers van overheid en onderwijs bewust te maken van de ontwikkelingen in de metaalsector en dit verder uit te werken in de regio.

Procesoptimalisatie
Door het tekort aan arbeidskrachten kan procesoptimalisatie een hulpmiddel zijn om toch te groeien en/of te voldoen aan de (groeiende) vraag van afnemers. Omdat trajecten als Lean en Six Sigma vaak gezien worden als trajecten die alleen interessant zijn voor grote bedrijven die eigen producten maken, is het KEI gestart met een pilot. Bij een aantal metaalbedrijven met minder dan 20 personeelsleden hebben we een proef gedaan. We hebben op basis van een rondgang door het bedrijf en een aantal vragenlijsten geïnventariseerd of er mogelijkheden zijn voor optimalisatie in de bedrijfsvoering. Bij de 3 bedrijven waar we dit getest hebben, bleken nog diverse mogelijkheden te zijn om werkzaamheden handiger en efficiënter te doen.

Kennis delen
In de regio zijn veel zzp’ers werkzaam. In de metaalsector is ongeveer 2/3 van de ondernemers zzp’er. Ook voor deze doelgroep organiseert het KEI bijeenkomsten. Samen met de Metaalunie en de Rabobank worden de ondernemers bijgepraat over het nut en de noodzaak van leveringsvoorwaarden en een aansprakelijkheidsverzekering.

Voucherregeling
In maart 2018 is de ‘voucherregeling’ door de provincie Fryslân geïntroduceerd. Deze regeling stimuleert innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR. De subsidiabele kosten betreffen activiteiten gericht op het opdoen van kennis of verbeteren van vaardigheden, zoals het opstellen van een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies, strategisch HR beleidsplan of deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken. De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De maximale bijdrage is € 2500,-.

Meer informatie over wat het KEI kan betekenen in de metaalsector? Neem dan contact op met Kennismakelaar Wiebe van der Veen: wiebe@keinof.nl of u kunt bellen naar (06) 15 24 07 58.

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741