Privacyverklaring

Privacyverklaring Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân, gevestigd aan Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.keinof.nl 
Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost
+31 511 76 00 09

Wiebe van der Veen is de privacy verantwoordelijke van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân. Hij is te bereiken via info@keinof.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voorletters;
 2. Voornaam of voornamen;
 3. Achternaam;
 4. Geslacht;
 5. Straatnaam en nummer;
 6. Woonplaats;
 7. Telefoonnummer;
 8. E-mailadres. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Wij leggen de gesprekken die wij voeren met u vast in ons CRM systeem. Persoonsgegevens die hier worden vastgelegd zijn NAW, functie, telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens worden gedeeld met samenwerkingspartij Ynbusiness. Het doel hiervan is dat de afzonderlijke partijen op de hoogte zijn van contactmomenten en u niet met eenzelfde vraag benaderen. Met hen hebben wij afspraken gemaakt wat betreft gebruik van deze persoonsgegevens. Wij delen de bovengenoemde persoonsgegevens alleen met derden na overleg met u. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het termijn voor het bewaren is conform wettelijk bepaalde richtlijn. De wettelijke bepaalde richtlijn verschilt per soort gegevens dat wordt opgeslagen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keinof.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@keinof.nl

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741